Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 5/2021/G Drukuj
wtorek, 15 lutego 2022 08:51

W związku z zakończonym naborem wniosków 5/2021/G przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020 w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, dnia 22.02.2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej „DK Sokół” przy ul. Mostowej 2 w Strzyżowie (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie protestu od oceny i wyboru wniosku, złożonego w naborze 3/2021.
 5. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 5/2021/G.
 7. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.
 8. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.
 10. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.


Z poważaniem,

Przewodniczący Rady

Waldemar Góra