Ewaluacja LSR - zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy Drukuj

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania informuje, iż w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na realizację usługi pn. przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.20121 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem do LSR

tj.: Procedurą dokonywania ewaluacji i monitoringu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Connectedness Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 18a/17
00-511 Warszawa


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty